Skip navigation
Project

Tekstiili ringlussevõtu tehnoloogiate uuring ja analüüs

Teadusuuringu eesmärk on koostada kaardistus ja hinnang Eesti tarbijajärgse tekstiili ringlussevõtu võimekusest ja ning selle alusel selgitada välja parimad lahendused erinevatele tekstiilivoogudele.

Active project

2023–2024

Euroopa Liidu jäätmete raamdirektiivist tuleneb nõue, mille kohaselt tuleb alates 1. jaanuarist 2025 kõikides liikmesriikides kehtestada tekstiilide liigiti kogumine. Liigiti kogumise peavad korraldama kohalikud omavalitsused, kes saavad valida sobiva kogumisviisi. See tähendab, et lisaks tekstiilijäätmete vastuvõtmisele jäätmejaamades peab kohalik omavalitsus korraldama ka jäätmevedu, tekstiilijäätmete kogumiskonteinerid, kogumisringid vms.

Eestis tekkis 2020. aastal liigiti kogutud tekstiilijäätmeid 3968 tonni. Liigiti jäeti kogumata (nt anti üle koos segaolmejäätmetega) hinnanguliselt 18 500 tonni tekstiilijäätmeid. Kokku tekib Eestis inimese kohta 17 kg tekstiilijäätmeid aastas. Sellest võetakse ringlusse vähem kui 1 kg. Ülejäänu jõuab praegu veel prügilasse või jäätmepõletusse. Uue nõude rakendumisel suurenevad oluliselt liigiti kogutud tekstiilijäätmete kogused.

Praegu toimub Eestis mõningane tööstuslike tekstiilijäätmete ringlussevõtt, kuid tarbijajärgsete tekstiilijäätmete ringlussevõtu võimekus puudub.

Selle uuringu eesmärk on tekstiilijäätmete ringlusse suunamise suurendamiseks:

a) koostada kaardistus ja hinnang Eesti tarbijajärgse tekstiili ringlussevõtu võimekusest;

b) selle kaardistuse ja hinnangu alusel selgitada välja parimad lahendused erinevatele tekstiilivoogudele ning panna paika nendest tulenevad võimalused (investeerimisvajadused, meetmed ja tegevused)

Uurimistöö peamise järeldusena selgub, kas ja millist ringlussevõtu võimekust on võimalik Eestisse rajada tekstiilijäätmete ringlussevõtu edendamiseks.

Partnerid

Rahastus

Töö valmib Kliimaministeeriumi tellimusel.

SEI Tallinna projektitiim

Harri Moora

Programme Director, Senior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Ingrid Varov

Junior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Piret Kuldna

Senior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Helen Poltimäe

Senior Expert (Sustainable Development Programme)

SEI Tallinn

Kelli Marie Jaama

Junior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Design and development by Soapbox.