Skip navigation
School frontyard with a pink bench in Tallinn
Project

Turvaline koolitee

Mitmete Tallinna koolide ümbruses napib jalgsi- ja rattaühendusi ning sõiduteede ületuskohad ja autode peatumiskohad on lastele ebaturvalised. Probleemi lahendamiseks on linn ellu kutsunud programmi “Turvaline koolitee”, mille eesmärk on muuta koolide ümbrused turvalisemaks ja innustada lapsi liikuma jala, rattaga või ühistranspordiga.

Foto: SEI Tallinn

Active project

2024

Projekti eesmärk on koostöös koolide, lapsevanemate, laste ning linna ametkondadega luua konfliktivaba koolitee õpilastele kooli vahetus ümbruses ja lähimate ühistranspordi peatusteni. Autoga kooli tulijatele rajatakse võimalusel turvalised peatumiskohad koolist mõnesaja meetri kaugusele, et soodustada õpilaste liikumist ning hoida kooli vahetu ümbrus autovabana.

Projekt keskendub 16 Tallinna kooli ümbruse liikluskeskkonna parandamisele, kasutades selleks mitmekülgseid meetodeid ja kaasates erinevaid osapooli.

SEI Tallinna ülesandeks on viia läbi ajutiste, kiirete ja komplekssete lahenduste välja töötamine ja protsessi sisuline juhtimine.

Esimese sammuna hinnatakse kooliümbruse liikluskeskkonda, kaasates selleks nii koolide töötajad kui ka Transpordiameti eksperdid, et suurendada teadlikkust liiklusohutusest. Tehakse ka paikvaatlusi, et kaardistada kooliteede hetkeseisukord.

Edasi koostatakse plaanid, kuidas iga kooli ümbrust turvalisemaks muuta. Need ideed arutatakse läbi koolijuhtide, õpilaste, lapsevanemate ja kohalike ametitega ning muudetakse saadud tagasiside alusel. Plaane tutvustatakse ka laiemale ringile, sh õpilastele ja lapsevanematele, ning vajadusel kohalikule kogukonnale.

Kui pikaajaline lahendus pole kohe võimalik, rakendatakse ajutisi lahendusi, mille efektiivsust hinnatakse paikvaatluste ja tagasiside kogumise abil. Saadud tagasiside põhjal analüüsitakse liikluskorralduse muudatuste tulemuslikkust.

Projekti lõpetab kokkuvõtete tegemine ja kogu protsessi dokumenteerimine, mille käigus koostatakse aruanded ja esitatakse need kaasatud osapooltele. See tagab kooliümbruste turvalisema ja organiseerituma liikluskorralduse.

Projekti rahastus

Projekti tellija on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.

Project team

Merlin Rehema

Senior Expert (Sustainable Cities and Resilient Communities Unit)

SEI Tallinn

Shimin Huang

Junior Expert (Sustainable Cities and Resilient Communities Unit)

SEI Tallinn

Brigita Tool

Junior Expert (Sustainable Cities and Resilient Communities Unit)

SEI Tallinn

Design and development by Soapbox.