En ökande konsumtion och resursförbrukning utgör idag en av de största globala hållbarhetsutmaningarna och är en viktig anledning till att utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Såväl internationellt som i Sverige råder en allt större medvetenhet om att vi måste minska den negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa som vår konsumtion ger upphov till (se till exempel Agenda 2030 och mål 12).

För att främja hållbar konsumtion har städer och kommuner en viktig roll att spela genom att både indirekt och direkt främja och skapa incitament för hållbara konsumtionsmönster och beteenden på lokal nivå, såväl i kommunernas egen verksamhet som bland hushållen och andra aktörer. I denna rapport diskuteras de viktigaste insikterna och slutsatserna från projektet Unlock: Drivkrafter för en hållbar konsumtion på lokal nivå.

Syftet med Unlock har varit att bidra med ny kunskap om svenska kommuners roll när det gäller hållbar konsumtion på lokal nivå samt analysera hinder och möjligheter i kommunernas arbete. Rapporten lyfter fram ett antal rekommendationer på åtgärder och strategier för att stärka kommunernas arbete med hållbar konsumtion, och därmed Sveriges möjligheter att etablera ett mer hållbart samhälle.

People enjoying the sunshine in Lindholmen Ferry Port

English

Changing the way we use and the rate we consume resources will require the engagement of all actors in society. This report highlights a number of recommendations for measures and strategies that strengthen municipalities’ efforts in advancing sustainable consumption, and thereby also Sweden’s opportunities to establish a more sustainable society.

Adopting sustainable patterns of consumption and production is integral to changing the way we use and the pace we extract natural resources. Sustainable Development Goal 12 highlights the urgency to decouple economic growth from environmental degradation, increase resource efficiency and promote sustainable lifestyles across the globe.

Local governments posses a unique position to drive sustainable consumption forward in their communities. Both directly, through their own activities, and indirectly among households and private businesses in their community.

This report is the result of the four-year UNLOCK project funded by the Swedish Environmental Protection Agency.

Planting in above ground beds

Understanding local government drivers for sustainable consumption (UNLOCK) investigates how incentive structures shape sustainable consumption behaviours.