Unlock- projektarbete
Flytta om bland pallkragarna i Hökarängen, Sverige. Foto: HOPP!bloggen

Vilka drivkrafter, möjligheter och hinder existerar för hållbar konsumtion?

Syftet med projektet Drivkrafter för hållbar konsumtion är att identifiera och analysera möjligheter och hinder för hållbar konsumtion på lokal nivå. Projektet omfattar svenska kommuners roll och potential att skapa incitament för mer hållbara konsumtionsmönster. Projekt pågår 2016-2020 och finansieras av Naturvårdsverket.

Analys och förslag på effektiva styrmedel

Projektetresultaten kommer att omfatta en analys och förslag på effektiva styrmedel i Sverige med fokus på:

  • Analys av förutsättningar som påverkar hållbar konsumtion på lokal nivå
  • Förståelse för kommuners möjligheter att följa upp lokala initiativ
  • Förslag på effektiva styrmedel och indikatorer

Metod och målgrupp

Forskningsansatsen är tvärvetenskaplig och kännetecknas i hög grad av medverkan från lokala aktörer inklusive planerare, praktiker, beslutsfattare och forskare.

Metoden omfattar fallstudier av två svenska kommuner och en nationell enkätstudie, kombinerat med intervjuer, fokusgrupper, workshops och skrivbordsstudier. Målgruppen är beslutsfattare och planerare på kommunal, regional och nationell nivå.

Drivkrafter för hållbar konsumtion är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som leds av Stockholm Environment Institute. Projektets engelska titel är Understanding local government drivers for sustainable consumption. Projektet finansieras genom Naturvårdsverkets forskningsanslag.

Nationell enkätstudie om hållbar konsumtion

Tillsammans med Naturvårdsverkets senaste fördjupade utvärdering av miljömålen, den nationella strategin för hållbar konsumtion samt Agenda 2030 om de globala hållbarhetsmålen, läggs nu allt större fokus på hållbar konsumtion också bland Sveriges kommuner och länsstyrelser.

Inom ramen för projektet genomfördes under hösten 2018 en nationell enkätstudie för att ta reda på hur Sveriges kommuner och länsstyrelser arbetar med hållbar konsumtion idag, samt vilka utmaningar som har identifierats. Enkäten innehöll också frågor om vilka behov framför allt kommunerna har vad gäller styrmedel, verktyg och indikatorer för uppföljning och rapportering av konsumtionens klimat- och miljöpåverkan. Enkäten innehöll vidare frågor för att förstå vilken roll den regionala nivån kan spela för att främja omställningen mot en hållbar samhällsutveckling på lokal nivå.

Enkäten skickades till samtliga kommuner (290) samt länsstyrelser (21) i början av september. Totalt inkom 117 fullständiga svar från kommunerna (40%) och tretton svar från länsstyrelserna (62%). Enkätresultaten har publicerats i rapporten “Utmaningar och möjligheter i kommunernas arbete med hållbar konsumtion.”

Resultaten från enkätundersökningen kommer att användas i forskning för att förstå vilka utmaningar, möjligheter och behov som finns på lokal nivå för att en hållbar samhällsutveckling i linje med Parisavtalet och Agenda 2030 ska vara möjlig. Slutsatserna kommer även att delges nationella myndigheter som Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten, Konsumentverket, Länsstyrelsen med flera som alla dessutom medverkar projektets referensgrupp. En del av frågorna har även tagits fram i samarbete med Upphandlingsmyndigheten.

För frågor om enkäten vänligen kontakta projektgruppen på [email protected].

Webbinarium 26 mars 2020: Drivkrafter för hållbar konsumtion bland kommuner

Under det här webbinariet den 26 mars 2020 som ordnas av Forum för Miljösmart Konsumtion får du ta del av resultaten från det pågående projektet Unlock, som undersöker svenska kommuners arbete med hållbar konsumtion. Du får ta del av resultaten från projektets två fallstudier samt från en nyligen avslutad enkätstudie bland landets kommuner om vilka utmaningar, möjligheter samt behov kommunerna har identifierat för att kunna vidareutveckla sitt arbete med hållbar konsumtion. Du får också höra om Accelerera mot Agenda 2030. Det är ett nystartat projekt som kommer att utveckla ett verktyg som kan användas för att följa upp konsumtionsbaserad klimatpåverkan på lokal nivå.

 

Anmäl dig till Webbinariet! 

Photo: Lund, Sweden. Credit: Michael Button/Flickr.