A photo of a laptop with a document open on the screen and a plant in the background on the table.

Eesti ringmajanduse valge raamat. Foto: Anette Parksepp / SEI.

Eesti on viimase aasta jooksul töötanud kolme strateegilise dokumendi kallal, mis hõlmavad ringmajanduse põhimõtteid ning edendavad ringhangete kasutust Eestis: ringmajanduse valge raamat, riigi jäätmekava 2022-2028 ning riigihangete strateegilised põhimõtted. SEI Tallinn on panustanud kõigi nende dokumentide kujundamisse, kasutades selleks muuhulgas teadmisi, mis koguti rahvusvahelise ringhangete projekti CircPro partneritega kogemusi vahetades. Seega on nii SEI Tallinn kui CircPro projekt otseselt panustanud ringhankeid puudutavate poliitikate kujundamisse. 

Ringmajanduse valge raamat

Mullu tutvustas keskkonnaministeerium ringmajanduse valget raamatut . See dokument hõlmab eraldi lõiku ringhangete kohta, käsitledes neid olulise vahendina positiivsete keskkonnamuutuste toetamisel. “Keskkonnahoidlike riigihangete, sh ringhangete eesmärk on kasutada avaliku sektori ostujõudu positiivsete keskkonnamuutuste teostamiseks: edendada suletud energia- ja materjaliringi tarneahelates, minimeerides ja parimal juhul vältides seejuures negatiivseid keskkonnamõjusid ja jäätmete teket kogu materjalide kasutusaja vältel,” kirjeldab dokument.

Valge raamat osutab, et keskkonnahoidlike riigihangete abil saab vähendada süsiniku heitkoguseid, ressurssikasutust, kiirendada üleminekut kestlikumale energeetikale ning stimuleerida uuendusi erasektoris, toetades keskkonnahoidlikke tooteid, teenuseid ja keskkonnatehnoloogiaid. Dokument rõhutab, et just avaliku sektori asutused peavad näitama eeskuju ja suunda keskkonnahoiu tagamisel ning üks osa sellest on vastutustundlik, jätkusuutlik ja kogu ühiskonna huve arvestav toodete ja teenuste hankimine. 

Valge raamatu väljatöötamise ekspertkogusse kuulus teiste seas SEI Tallinna programmijuht ja vanemekspert Harri Moora. Ekspertkogu andis sisendit arengukava juhtrühmale, tõstatades Eesti ringmajandust puudutavaid olulisi teemasid ning tehes ettepanekuid, millistele valdkondadele ja probleemidele tuleks Eesti ringmajanduses keskenduda. 

Jäätmekava 2022-2028

Eesti on võtmas vastu uut jäätmekava aastateks 2022-2028 . Seaduseelnõu hõlmab eraldi peatükki keskkonnahoidlike ja ringhangete kohta. Dokument nendib, et “keskkonnahoidlik riigihange on mõjuvõimas tööriist, mille abil saavutada ringmajanduse, kliimamuutuste, ressursikasutuse ning kestliku tarbimise ja tootmisega seotud keskkonnapoliitilised eesmärgid.” Ringhangete suur potentsiaal tuleb sellest, et avaliku sektori kulutused kaupadele ja teenustele moodustavad umbes 14% Euroopa Liidu sisemajanduse kogutoodangust.  

Uue jäätmekava eelnõus sisaldub muuhulgas viide keskkonnahoidlike ja ringhangete juhendile , mille valmistas SEI Tallinn CircPro projektis. Juhendmaterjal on mõeldud eelkõige avaliku sektori otsustajatele ja kõigile ametnikele, kes on seotud toodete ja teenuste hankimisega, et teha seda keskkonnahoidlikult.

Riigihangete strateegilised põhimõtted

Ringhangete laiemat rakendamist toetab riigihangete strateegiliste põhimõtete dokument, mida Eesti parasjagu ette valmistab. Iga peatükk selles dokumendis käsitleb olulist väärtust, millega tuleb avalike ostude puhul arvestada. Kõige esimene peatükk on pühendatud keskkonnahoidlikkusele, sh ringsusele. Võttes arvesse CircPro projektist kogutud kogemusi ja teadmisi, panustas SEI Tallinn  ka selle dokumendi koostamisse.  

Kõigi nende arengute põhjal saab seega öelda, et äsja lõppenud CircPro projekt oli SEI Tallinna osalusel väga edukas, panustades poliitikakujundamisse moel, mis toetab hangete ringsemaks muutmist.