SEI Tallinna keskuse juhitava projekti „Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia“ eesmärk on informeerida nii asjaomaseid ametkondi, huvigruppe kui ka avalikkust taristut ja energiasektorit mõjutava kliimamuutusega kohanemise meetmete olemusest, vajalikkusest ja maksumusest. Eesmärk on tagada, et kliimamuutusega kohanemise abinõud võetaks Eestis kasutusele läbimõeldult ja koordineeritult.

Projekt täiendab praeguseid teadmisi kliimamuutuse mõjudest ning nendega kohanemise vajadusest ja võimalustest Eestis. Kohanemine aitab muutuvate kliimatingimustega ja nende mõjudega paremini toime tulla ning kliimamuutuste tagajärjel tekkida võivat kahju ennetada ja leevendada.

Projekti tulemuseks on põhjalik ja kompleksne ülevaade kliimamuutuse mõjudest ja sobilikest kohanemismeetmetest ning selle ülevaate põhjal koostatud Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia ja rakenduskava vormikohased eelnõud taristu, ehitiste, transpordi ja energeetika valdkondades.

Projekti tulemusel keskkonnaministeeriumile üle antavad eelnõud on vajalik sisend Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia ja selle rakenduskava koostamiseks ja vastuvõtmiseks.

Projekti tulemused aitavad otseselt kaasa kliimateema terviklikule ja valdkonnaülesele käsitlusele Eestis ning vastava poliitika ja meetmete väljatöötamisele ja rakendamisele nii riigi kui üksikisiku tasandil.

Projekt viiakse ellu Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009−2014 programmi “Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine” toetusel eelmääratletud projekti „Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine“ raames. Projekti partnerid on peale SEI Tallinna ka Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut ja MTÜ Balti Keskkonnafoorum (BEF). Projekti doonorriigi partneriks on Fridtjof Nanseni Instituut Norra Kuningriigist. Norra partneri kaasamine tagab sealse parima kliimamuutusega kohanemise alase kogemuse ülevõtmise Eestis.

SEI Tallinn analüüsib 5 alamvaldkonda (tehnilised tugisüsteemid, sh maanteed, sadamad, sillad, veevarustus ja kanalisatsioon ning telekommunikatsioon; transport; energiasõltumatus, varustuskindlus ja -turvalisus; energiatõhususe rakendamine; elektritootmine) ja koostab meetmekavad ning juhib kõigi partnerite tööd.

EMÜ Tehnikainstituut analüüsib 2 alamvaldkonda (energiaressursid; soojatootmine ja jahutamine) ja koostab meetmekavad.

BEF (Balti Keskkonnafoorum) analüüsib ehitiste alamvaldkonda ja koostab meetmekava.

FNI (Fridtjof Nanseni Instituut) korraldab koolituse projektiekspertidele ja sihtgrupiks olevate ametkondade esindajatele Norra kogemusest kliimamuutusega kohanemise planeerimisel ja meetmete rakendamisel nii riigi kui omavalitsuste tasandil.

Projekti kodulehekülg asub aadressil http://kliima.seit.ee/.