Projekti eesmärk:

Rakendusuuringu eesmärk on tuvastada Eestis rohelise ja sinise vesiniku tootmise, jaotamise ja tarbimise potentsiaal ning kasutuselevõtu võimekus.

Eesmärgi täitmisel lähtutakse Eesti ning EL tasandil kokku lepitud eesmärkidest ja tehnilistest ning majanduslikust mõttekusest. Analüüsitakse nii riigipoolse toetuse vajalikkust, võimalikke toetusmeetmeid (sh maht, ulatus, regulatsioonid), kui vesiniku kasutuselevõtu sotsiaal-majanduslikke mõjusid.

Tellitav uuring loob Eestis vesiniku tootmisest ja kasutusele võtmisest tervikkäsitluse, hinnates vesiniku tootmise ja kasutamise potentsiaali Eestis, kaardistades ära võimalused, kitsaskohad, turutõkked ja ohud ning nn strateegilised läbilöögisuunad tulevikuks, sh tuues välja ja hinnates potentsiaalseid ärimudeleid. Uuring annab vastuse küsimusele milline on vesiniku roll riikliku ja regionaalse energiavajaduse rahuldamisel.

Projekti partnerid:

Civitta Eesti AS  (juhtpartner)

SEI Tallinn

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI)

 

Projekti/hanke tellija: Riigikantselei