Projekti eesmärk:

Rakendusuuringu eesmärk oli tuvastada Eestis rohelise ja sinise vesiniku tootmise, jaotamise ja tarbimise potentsiaal ning kasutuselevõtu võimekus.

Eesmärgi täitmisel lähtuti Eesti ning Euroopa Liidu tasandil kokku lepitud eesmärkidest ja tehnilistest ning majanduslikust mõttekusest. Analüüsiti nii riigipoolse toetuse vajalikkust, võimalikke toetusmeetmeid (sh maht, ulatus, regulatsioonid), kui vesiniku kasutuselevõtu sotsiaal-majanduslikke mõjusid.

Uuring loob Eestis vesiniku tootmisest ja kasutusele võtmisest tervikkäsitluse, hinnates vesiniku tootmise ja kasutamise potentsiaali Eestis, kaardistades ära võimalused, kitsaskohad, turutõkked ja ohud ning nn strateegilised läbilöögisuunad tulevikuks, sh tuues välja ja hinnates potentsiaalseid ärimudeleid. Uuring annab vastuse küsimusele milline on vesiniku roll riikliku ja regionaalse energiavajaduse rahuldamisel.

Projekti partnerid:

Civitta Eesti AS  (juhtpartner, kontakt: Piia Viks-Binsol [email protected])

SEI Tallinn

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI)

Projekti/hanke tellija: Riigikantselei