Skip navigation
Aerial view of Avesta, Dalalven, Dalarna, Sweden
Project

see in English

Minskade konsumtionsbaserade klimatutsläpp och jämlika livsvillkor (i Avesta)

Detta projekt syftar till att stärka kommunens möjligheter att minska de klimatutsläpp som uppstår genom invånarnas konsumtion, och samtidigt främja mer jämlika livsförutsättningar i kommunen.

Active project

2022–2024

I denna studie, genomförd i samarbete mellan Avesta kommun och forskningsinstituten SEI och RISE, kommer projektteamet att arbeta för att öka förståelsen för de olika förutsättningar, potential och motivationer som driver förändringar i konsumtionsmönster bland invånarna.

Klimatpåverkan från konsumtion kan variera stort mellan olika hushåll inom en och samma kommun, från omkring 3,5 ton CO2e per person och år i mer resurssvaga områden till närmare 18 ton CO2e per person och år i de mer resursstarka. En omställning mot mer hållbara konsumtionsmönster kommer med andra ord ha varierande effekter på hushållen. Forskning om rättviseaspekter kopplat till konsumtionsmönster är än så länge begränsad och med detta projekt har vi ambitionen att bidra till ökad förståelse för dessa samband.

Projektet undersöker vilka utmaningar och fördelar som är förknippade med att ändra konsumtionsvanor för olika hushållssegment, däribland mer resurssvaga grupper med jämförelsevisa lägre klimatavtryck, resursstarka med betydligt högre klimatavtryck och landsbygdsbefolkningen där tillgången till grundläggande service inte är lika väl utbyggd och bilen står för en stor andel av klimatavtrycket.

Vårt mål är att förstå hur kommunen konkret kan arbeta för att främja en hållbar omställning bland invånarna genom att både minska deras konsumtionsbaserade klimatavtryck samtidigt som kommunen verkar för att främja mer jämlika livsförutsättningar.

Detta projekt finansieras av FORMAS, ett forskningsråd för hållbar utveckling.

SEI Team

Katarina Axelsson
Katarina Axelsson

Senior Policy Fellow

SEI Headquarters

Karin André
Karin André

Team Leader: Cities, Communities and Consumption; Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Design and development by Soapbox.