Skip navigation
Project

see in English

Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise riikliku strateegia koostamine (ENFRA)

SEI Tallinna poolt juhitava projekti „Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia“ (ENFRA) eesmärk oli informeerida nii asjaomaseid ametkondi, huvigruppe kui ka avalikkust taristut ja energiasektorit mõjutava kliimamuutusega kohanemise meetmete olemusest, vajalikkusest ja maksumusest. Eesmärk oli tagada, et kliimamuutusega kohanemise abinõud võetaks Eestis kasutusele läbimõeldult ja koordineeritult. ENFRA projekt lõppes 2015. aastal.

Inactive project

2015

Projekti eesmärk oli täiendada praeguseid teadmisi kliimamuutuse mõjudest ning nendega kohanemise vajadusest ja võimalustest Eestis. Kohanemine aitab muutuvate kliimatingimustega ja nende mõjudega paremini toime tulla ning kliimamuutuste tagajärjel tekkida võivat kahju ennetada ja leevendada.

Projekti tulemuseks on põhjalik ja kompleksne ülevaade kliimamuutuse mõjudest ja sobilikest kohanemismeetmetest ning selle ülevaate põhjal koostatud Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia ja rakenduskava vormikohased eelnõud taristu, ehitiste, transpordi ja energeetika valdkondades.

Projekti tulemusel Keskkonnaministeeriumile üle antud eelnõud olid vajalikuks sisendiks Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia ja selle rakenduskava koostamiseks ja vastuvõtmiseks.

Projekti tulemused aitasid otseselt kaasa kliimateema terviklikule ja valdkonnaülesele käsitlusele Eestis ning vastava poliitika ja meetmete väljatöötamisele ja rakendamisele nii riigi kui üksikisiku tasandil.

Projekt viidi ellu Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009−2014 programmi “Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine” toetusel eelmääratletud projekti „Eesti riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepaneku väljatöötamine“ raames. Projekti partnerid olid lisaks SEI Tallinnale ka Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut ja MTÜ Balti Keskkonnafoorum (BEF). Projekti doonorriigi partneriks on Fridtjof Nanseni Instituut Norra Kuningriigist. Norra partneri kaasamine tagas sealse parima kliimamuutusega kohanemise alase kogemuse ülevõtmise Eestis.

Projektipartnerid:

SEI Tallinn analüüsis viit alamvaldkonda (tehnilised tugisüsteemid, sh maanteed, sadamad, sillad, veevarustus ja kanalisatsioon ning telekommunikatsioon; transport; energiasõltumatus, varustuskindlus ja -turvalisus; energiatõhususe rakendamine; elektritootmine) ja koostas meetmekavad ning juhtis kõigi partnerite tööd.

EMÜ Tehnikainstituut analüüsis kaht alamvaldkonda (energiaressursid; soojatootmine ja jahutamine) ja koostas meetmekavad.

BEF (Balti Keskkonnafoorum) analüüsis ehitiste alamvaldkonda ja koostas meetmekava.

FNI (Fridtjof Nanseni Instituut) korraldas koolituse projektiekspertidele ja sihtgrupiks olevate ametkondade esindajatele Norra kogemusest kliimamuutusega kohanemise planeerimisel ja meetmete rakendamisel nii riigi kui omavalitsuste tasandil.

ENFRA projektimeeskond SEI Tallinnas:

Valdur Lahtvee

Senior Project Manager (Climate Systems and Energy Policy Unit)

SEI Tallinn

Tiit Kallaste

SEI Affiliated Researcher

Piret Kuldna

Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Helen Poltimäe

Senior Expert (Climate Systems and Energy Policy Unit)

SEI Tallinn

Evelin Piirsalu

Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Heidi Tuhkanen
Heidi Tuhkanen

Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Design and development by Soapbox.