SEI Tallinna ja Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi ühiselt läbiviidava uuringu eesmärk oli 2020. aastal kogu Eesti toidutarneahelas tekkivate toidujäätmete ja toidukadude koguste ning tekkepõhjuste väljaselgitamine. Uuring annab ajakohase ülevaate toidujäätmete osakaalust ja ainelisest koostisest ning toetab andmete kogumist Euroopa Komisjonile esitatavasse aruandesse.

Uuringu tulemused panustavad ka Eestis toidujäätmete vältimise ja vähendamise meetmete väljatöötamisse ja rakendamisse, sealhulgas riikliku jäätmekava/jäätmetekke vältimise programmi ja ringmajanduse strateegilise dokumendi koostamisse.

Toidujäätmete ja toidukao uuring viidi läbi:

  • esmatootmises
  • toidutööstuses
  • toidupoodides ja hulgikaubanduses
  • restoranides ja toitlustusettevõtetes
  • kodumajapidamistes

Uuringu jooksul:

  • Selgitati välja 2020. aastal tekkivate toidujäätmete ja toidukadude kogused ja osakaalud toidutarneahela etappide kaupa ja kogu toidutarneahelas kokku
  • Analüüsiti toidujäätmete ja toidukao ainelist koostist (peamisi toiduainete liike) ja kogust
  • Selgitatati välja kogu toidutarneahela jooksul etappide kaupa toidujäätmete ja toidukadude peamised tekkepõhjused ning nende vältimise ja vähendamise võimalikud meetmed
  • Tehti võrdlused varasemate Eesti toidujäätmete tekke uuringute tulemustega
  • Analüüsiti varasemates uuringutes tehtud soovituste rakendumist ja koostati uued soovitused (sh poliitikasoovitused ning soovitused Euroopa Komisjonile esitatava aruandluse osas)

Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi poolt on varasemal perioodil juba tellitud põhjalikud uuringud Eestis tekkivate toidujäätmete ja -kao koguste ning põhjuste väljaselgitamiseks: