SEI Tallinna ja Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi ühiselt läbiviidava uuringu eesmärk on 2020. aastal kogu toidutarneahela jooksul Eestis tekkivate toidujäätmete ja toidukadude koguste ning tekkepõhjuste väljaselgitamine. Uuring on vajalik ajakohase ülevaate saamiseks toidujäätmete osakaalust ja ainelisest koostisest ning andmete kogumiseks Euroopa Komisjonile esitatavasse aruandesse.

Uuringu tulemused panustavad ka Eestis toidujäätmete vältimise ja vähendamise meetmete väljatöötamisse ja rakendamisse, sealhulgas riikliku jäätmekava/jäätmetekke vältimise programmi ja ringmajanduse strateegilise dokumendi koostamisse.

Toidujäätmete ja toidukao uuring viiakse läbi:

  • põllumajanduses
  • toiduainetööstuses
  • toidupoodides ja hulgikaubanduses
  • restoranides ja toitlustusettevõtetes
  • kodumajapidamistes

Uuringu jooksul:

  • Selgitatakse välja 2020. aastal tekkivate toidujäätmete ja toidukadude kogused ja osakaalud toidutarneahela etappide kaupa ja kogu toidutarneahelas kokku
  • Analüüsitakse toidujäätmete ja toidukao ainelist koostist (peamisi toiduainete liike) ja kogust
  • Selgitatakse välja kogu toidutarneahela jooksul etappide kaupa toidujäätmete ja toidukadude peamised tekkepõhjused ning nende vältimise ja vähendamise võimalikud meetmed
  • Tehakse võrdlused varasemate Eesti toidujäätmete tekke uuringute tulemustega
  • Analüüsitakse varasemates uuringutes tehtud soovituste rakendumist ja koostatakse uued soovitused (sh poliitikasoovitused ning soovitused Euroopa Komisjonile esitatava aruandluse osas)

Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi poolt on varasemal perioodil juba tellitud põhjalikud uuringud Eestis tekkivate toidujäätmete ja -kao koguste ning põhjuste väljaselgitamiseks: