Skip navigation
SEI report

see in English

Keskkonnatasude mõjuanalüüs. SEI Tallinna väljaanne nr 23

Keskkonnaministeeriumi ja Riigikantselei tellimusel ning SEI Tallinna ja TÜ Rakendusuuringute Keskuse ühistööna valmis Eesti keskkonnatasude mõjuanalüüs.

Download  Lae alla: Keskkonatasude mõjuanalüüs / PDF / 5 MB

Uuringu eesmärk oli analüüsida alates 2000. aastast kehtinud keskkonnatasude mõju:

  1. keskkonnatasu maksvate ettevõtete keskkonnaalasele käitumisele, investeeringutele ja majandusnäitajatele;
  2. keskkonnatasu maksvate ettevõtete konkurentsivõimele ja toodete hindadele;
  3. loodusressursi kasutamise efektiivsusele ning jäätmete ja saasteaine koguste vähenemisele Eestis (versioon alates 3.12.2013).

Töö käigus analüüsiti ettevõtete poolt makstud keskkonnatasude
dünaamikat aastatel 2000–2011, hinnati ja prognoositi enim keskkonnakasutuse tasusid maksnud ettevõtete keskkonnakasutust ja majandustulemusi, võrreldi Eesti keskkonnakasutuse tasude süsteemi ja tasumäärade tasemeid lähiriikidega ning viidi läbi põhjalik küsitlus keskkonnakasutuse tasusid maksvate ettevõtete hulgas. Tulemuste baasil esitatakse ettepanekud keskkonnakasutuse tasude efektiivsemaks rakendamiseks ja sellealase poliitika kujundamiseks perioodil 2016–2020, et saavutada loodusvarade tõhusam kasutamine ja saaste vähendamine, arvestades seejuures ettevõtete majanduslikku olukorda ja võimalusi tehnoloogia arendamiseks.

Uuringu fookuses on tulenevalt lähteülesandest vaid osa keskkonnatasude seadusega kehtestatud tasusid — loodusvarade kasutusõiguse tasud  (maavarade ja vee erikasutus) ja saastetasud (heitmed õhku, vette ja  pinnasesse). Uuringus ei käsitleta muid keskkonnatasusid (kalapüügiõiguse tasu, kasvava metsa raieõiguse tasu, jahipiirkonna kasutusõiguse tasu) ega keskkonnaga seotud teisi maksusid (pakendi-, kütuse- ja elektriaktsiis ning transpordimaksud). Samuti ei analüüsita uuringus eraldi  keskkonnamajanduse täiendavaid instrumente (nt kasvuhoonegaaside kvoodikaubandus, riigiabi jms).

Download

Lae alla: Keskkonatasude mõjuanalüüs / PDF / 5 MB

Download

Keskkonnatasude mõjuanalüüsi lühikokkuvõte / PDF / 2 MB

SEI authors

Valdur Lahtvee

Senior Project Manager (Climate Systems and Energy Policy Unit)

SEI Tallinn

Evelin Piirsalu

Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Helen Poltimäe

Senior Expert (Climate Systems and Energy Policy Unit)

SEI Tallinn

Harri Moora

Head of Unit, Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Topics and subtopics
Energy : Planning and modelling
Related centres
SEI Tallinn
Regions
Estonia

Design and development by Soapbox.