Projekti eesmärk on toetada järkjärgulist üleminekut jätkusuutlikule ja tervislikule koolitoidule enam kui 3000 koolis 12 Euroopa Liidu riigis, mis mõjutab otseselt üle 600 000 koolilapse. Lisaks keskendub projekt sellele, et tuua esile näiteid, kuidas siduda omavahel toidu tervislikkus, keskkonnajalajälg, sotsiaalne ja majanduslik jätkusuutlikkus ning Covid-19 pandeemia kogemustest õppimine. 

Eesmärkide saavutamiseks keskendub SchoolFood4Change kolmele suurele tegevusvaldkonnale: 

 • uuenduslikud ja jätkusuutlikud toidu- ja toitlustusteenuse hanked,
 • planeediga arvestav tervislik toitumine ja toiduvalmistamine,
 • kogu kooli kaasav lähenemine toiduharidusele ja toidusüsteemile. 

Projekti tegevused

Projekti raames viiakse läbi järgmised tegevused:  

 1. Töötatakse välja ning hinnatakse jätkusuutliku ja tervisliku koolitoidu määratlemise ja selle tervise- ja keskkonnamõju hindamise metoodika  
 2. Töötatakse välja jätkusuutliku ja tervisliku koolitoidu hangete juhendmaterjal: alates algsetest hankekriteeriumidest kuni uuenduslike lähenemisviisideni, mis käsitlevad konkreetseid meetmeid ja lahendusi omavalitsustes ja koolides jätkusuutliku ja tervisliku toidukultuuri arendamiseks. 
 3. Töötatakse välja ja rakendatakse innovaatilise “Kogu kooli toidukultuuri” programmi Euroopa raamistik. “Kogu kooli toidukultuuri” programm tähendab seda, et koolitoitu ei peeta ainult toitlustusteenuseks, vaid seda käsitletakse terviklikult (sh toidukvaliteeti, kooli õppekavasse integreerimist, õpilaste, õpetajate, lapsevanemate kaasamist). Selle tegevuse keskmes on jätkusuutlik ja tervislik koolitoidu hankimine, mis on osa kogu koolipõhisest lähenemisviisist. Ümber selle arendatakse, testitakse ja katsetatakse erinevaid innovaatilisi lahendusi erinevates linnades ning pilootkoolides. Koolid on katalüsaatoriks toiduga seotud uuenduslike lähenemisviiside rakendamisel oma piirkonnas (kooli õppekavad; ringmajanduse ärimudelid; looduspõhised lahendused; piirkonna köögid; mitme põlvkonna toidutarbimine; piirkondlik toidutootmine, koolide-toidutootjate koostöö, toidu jagamine jne.)  
 4. Täiustatakse koolides pakutavat toitu ning kujundatakse söömisharjumusi: söökla-/köögikokkade koolitamine tunnustatud kokkade poolt ning uuenduslike tervislike ja jätkusuutlike, sh kliimasõbralike toitude retseptide loomine, kasutades toiduaineid, mis on seotud kohaliku identiteediga. 

Projektis kaasalöövatelt omavalitsustelt ja pilootkoolidelt oodatakse:  

 • Koolitoidu pakkumise ja toiduga seotud teemade tutvustamist projektis väljatöötatud ettepanekute/lahenduste alusel valitud koolides  
 • Toiduteenuse hankesüsteemi täiendamist toetudes projektis väljapakutud töövahenditele ja kriteeriumitele   
 • Kogu koolipõhise toidukultuuri lähenemisviisi rakendamist valitud koolides  
 • Kooli-/lasteaiakokkade koolituste läbiviimist 
 • Toidu tervise- ja keskkonnamõju hindamist väljatöötatud mudeli/metoodika põhiselt valitud koolides   

SEI Tallinnal on juhtiv roll jätkusuutliku koolitoidu definitsiooni, indikaatorite ning keskkonnamõju metoodika väljatöötamisel ning partnerriikides olukorra kaardistamisel. Samuti koordineerib SEI Tallinn Eestis toimuvaid projekti tegevusi ning toetab nendes teisi Eesti projektipartnereid – Tallinna linna ja Viimsi valda. 

Projekti partnerid

Projektis osaleb 33 partnerit 12 riigist üle Euroopa (kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, teadusasutused ja ekspertorganisatsioonid).

Projekti juhtpartner

Partnerid Eestis