Avalik sektor püüab suurendada oma võimet tegutseda innovatiivse tõukejõuna, et teha koostööd väikeste ja keskmiste ettevõtetega ning edendada kohalikku ja piirkondlikku majanduselu. Siiski on siiani olnud areng keskkonnahoidlike hangete vallas pigem tagasihoidlik.

Takistavateks teguriteks on enamasti olnud vähene toetus jätkusuutlikkuse põhimõtetele, sobivate näidete ja parimate praktikate puudumine, millest õppida, vähene pädevus 2014. aasta Euroopa Liidu riigihankedirektiivi rakendamisel ja vähearenenud mahepõllumajanduse turg.

StratKITi eesmärk on edendada jätkusuutlike toitlustusteenuste kasutamist Läänemere piirkonnas järgmiste tegevuste kaudu:

  • Hetkeolukorra kaardistamine. Projekt toob kokku Läänemere piirkonna avaliku ja toitlustussektori spetsialistid, et suhteid luua, kogemusi vahetada ja saada inspiratsiooni valdkonnas asetleidvatest arengutest. StratKIT kogub kokku info valdkonna hetkeolukorrast projektiriikides ja annab ülevaate praegustest arengutest, tuues välja nii probleemid kui ka head näited.
  • Erinevate arenguvõimaluste ning hanke- ja toitlustusmudelite analüüs, et välja tuua, kuidas on võimalik saavutada strateegilist edu jätkusuutlikkuse suurendamisel. Projekt hõlmab ka mitmeid üritusi, kus vahetatakse teadmisi jätkusuutlike toitlustushangete vallas ja esitletakse uuenduslikke lähenemisviise huvirühmadele Läänemere piirkonnas, kaasates ametnikud, hankijad ja toitlustusettevõtted.
  • Projekti jooksul koostatakse lihtsasti kasutatav abivahend/juhend toitlustusteenuse hankijatele ja muudele valdkonna spetsialistidele, mis aitab jätkusuutlikke toitlustushankeid paremini läbi viia, sh annab juhiseid, milliseid jätkusuutlikkuse kriteeriume ja kuidas toitlustushangetes kasutada. Abivahendit katsetatakse kõigis partnerriikides.
  • Jätkusuutlike hangete ja toitlustusteenuste valdkonna saavutatud edusammude/lähenemisviiside ühtlustamine Läänemere piirkonnas, et tugevdada seeläbi strateegilisi jõupingutusi jätkusuutlike valikute suunas riigiasutustes ja ettevõtetes. Need saavutused toovad Läänemere piirkonna otsusetegijaid üksteisele lähemale, avaldavad positiivset mõju avalike teenuste ühiskondlikule tunnustamisele ning annavad tugeva sõnumi turule.

Eestis keskendub projekt eelkõige üldhariduskoolide ja koolieelsete asutuste toitlustamisele ja selles keskkonnahoidlike toitlustushangete edendamisele. Viimasel ajal on paljud koolid ja omavalitsused hakanud mõtlema mitmekülgsema, värskema ja tervislikuma koolitoidu pakkumisele, sh mahetoidu osakaalu suurendamisele. Projekti tegevusi, sh väljatöötatava abivahendi testimine, viiakse läbi Tallinna linnas, kes on ühtlasi ka projektipartner, aga ka teistes omavalitsustes.

Säästva avaliku sektori toitlustuse juhendikogu

Säästva toitlustuse juhendikogu pakub kogemuspõhist nõu, millised uuenduslikud strateegiad ja tegevused aitavad kaasa toitlustusteenuste ja hangete jätkusuutlikumaks muutmisele. Juhendikogu töötati välja Läänemere piirkonna riikides, kuid seda saab tänu juhendite üldistele kirjeldustele kasutada ka mujal. Alustage oma linnas, vallas, ettevõttes, koolis, haiglas või mujal muudatuste tegemisega juba täna!