Skip navigation
Project

also available in English

StratKIT-Innovatiivsed strateegiad avaliku sektori toitlustuses

Läänemere piirkonna avalikul sektoril, sh kohalikel omavalitsustel, on selge huvi liikuda toitlustushangetes keskkonnahoidlike ehk roheliste riigihangete suunas, edendades nõnda tervislikkust, sotsiaalset sidusust ja ringmajandust. Interreg Läänemere programmi rahastusel ellu kutsutud rahvusvaheline projekt StratKIT võtab sellel teekonnal arvesse kohalikud tingimused ja tegurid, et liikuda jätkusuutlikumate hangete ja toitlustusteenuste suunas.

Active project

2019–2024

Toitlustusteenus

Foto: _jure/Getty Images

StratKIT+ (2023-2024; Innovatiivsed strateegiad avaliku sektori toitlustuses: säästva avaliku sektori toitlustuse juhendikogu täiendamine) on StratKITi (2019-2022; Innovatiivsed strateegiad avaliku sektori toitlustuses: jätkusuutlike hangete abivahend Läänemere piirkonnas) jätkuprojekt, mille jooksul arendatakse edasi säästva avaliku sektori toitlustuse juhendikogu.

Projektis StratKIT+ täieneb juhendikogu vähemalt 10 uue juhendiga ning see tõlgitakse lisaks olemasolevatele keeltele ka läti, leedu ja rootsi keelde. Juhendikogu pakub kogemuspõhist nõu, millised uuenduslikud strateegiad ja tegevused aitavad kaasa toitlustusteenuste ja hangete jätkusuutlikumaks muutmisele. Kohalikud omavalitsused, toitlustusteenuse pakkujad, koolisööklad ja teised avaliku toitlustuse huvirühmad saavad juhenditest näpunäiteid, kuidas liikuda säästvama toitlustuse poole. StratKIT+ täiendab juhendikogu kriisiaegadega kohanemiseks, nt koolitoidu pakkumine kaasavõetava toiduna ja kohalike omavalitsuste kriisireguleerimise kavad. Koolitades sihtrühmi juhendikogu kasutama, inspireerib StratKIT+ neid uuenduslikult avaliku sektori toitlustust käsitlema ja säästvat arengut toetavaid vahendeid juurutama.

Jätkusuutliku avaliku sektori toitlustuse juhendikogu

Jätkusuutliku toitlustuse juhendikogu pakub kogemuspõhiseid näpunäiteid ja lahendusi, et muuta toitlustusteenused ja -hanked kestlikumaks. Juhendikogu töötati välja Läänemere piirkonna riikide kogemustele toetudes, kuid see sobib kasutamiseks ka teistes Euroopa riikides. Alustage oma linnas, vallas, ettevõttes, koolis, haiglas või mujal muudatuste tegemisega juba täna!

StratKIT ja StratKIT+ projektide taustast

Avalik sektor püüab suurendada oma võimet tegutseda innovatiivse tõukejõuna, et teha koostööd väikeste ja keskmiste ettevõtetega ning edendada kohalikku ja piirkondlikku majanduselu. Siiski on siiani olnud areng keskkonnahoidlike hangete vallas pigem tagasihoidlik.

Takistavateks teguriteks on enamasti olnud vähene toetus jätkusuutlikkuse põhimõtetele, sobivate näidete ja parimate praktikate puudumine, millest õppida, vähene pädevus 2014. aasta Euroopa Liidu riigihankedirektiivi rakendamisel ja vähearenenud mahepõllumajanduse turg.

Esimene periood (2019-2022) ja StratKIT projekt

StratKITi projekti esimese perioodi eesmärk oli edendada jätkusuutlike toitlustusteenuste kasutamist Läänemere piirkonnas järgmiste tegevuste kaudu:

  • Hetkeolukorra kaardistamine. Projekt toob kokku Läänemere piirkonna avaliku ja toitlustussektori spetsialistid, et suhteid luua, kogemusi vahetada ja saada inspiratsiooni valdkonnas asetleidvatest arengutest. StratKIT kogus kokku info valdkonna hetkeolukorrast projektiriikides ja andis ülevaate praegustest arengutest, tuues välja nii probleemid kui ka head näited.
  • Erinevate arenguvõimaluste ning hanke- ja toitlustusmudelite analüüs, et välja tuua, kuidas on võimalik saavutada strateegilist edu jätkusuutlikkuse suurendamisel. Projekt hõlmas ka mitmeid üritusi, kus vahetati teadmisi jätkusuutlike toitlustushangete vallas ja esitleti uuenduslikke lähenemisviise huvirühmadele Läänemere piirkonnas, kaasates ametnikud, hankijad ja toitlustusettevõtted.
  • Projekti jooksul koostati lihtsasti kasutatav abivahend/juhend toitlustusteenuse hankijatele ja muudele valdkonna spetsialistidele, mis aitab jätkusuutlikke toitlustushankeid paremini läbi viia, sh annab juhiseid, milliseid jätkusuutlikkuse kriteeriume ja kuidas toitlustushangetes kasutada. Abivahendit katsetati kõigis partnerriikides.
  • Jätkusuutlike hangete ja toitlustusteenuste valdkonna saavutatud edusammude/lähenemisviiside ühtlustamine Läänemere piirkonnas, et tugevdada seeläbi strateegilisi jõupingutusi jätkusuutlike valikute suunas riigiasutustes ja ettevõtetes. Need saavutused tõid Läänemere piirkonna otsusetegijaid üksteisele lähemale, avaldasid positiivset mõju avalike teenuste ühiskondlikule tunnustamisele ning andsid tugeva sõnumi turule.

Eestis keskendus projekt eelkõige üldhariduskoolide ja koolieelsete asutuste toitlustamisele ja selles keskkonnahoidlike toitlustushangete edendamisele. Viimasel ajal on paljud koolid ja omavalitsused hakanud mõtlema mitmekülgsema, värskema ja tervislikuma koolitoidu pakkumisele, sh mahetoidu osakaalu suurendamisele. Projekti tegevusi, sh väljatöötatava abivahendi testimine, viidi läbi Tallinna linnas, kes on ühtlasi ka projektipartner, aga ka teistes omavalitsustes.

Harri Moora

Programme Director, Senior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Evelin Piirsalu

Senior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Piret Kuldna

Senior Expert (Environmental Management Programme)

SEI Tallinn

Partnerid

SEI Tallinn , Eesti

Tallinna linn , Eesti

Baltic Restaurants Estonia (Daily trademark), Eesti

University of Helsinki, Soome (juhtpartner)

Agrathaer, Saksamaa

IFAU Institute for Food Studies and Agroindustrial Development, Taani

Aarhus City Government , Taani

Rybnik City Government , Poola

Finnish Professional Catering Association, Soome

Central Denmark EU – Office, Taani

Herzen State Pedagogical University, Venemaa

St. Petersburg Municipal Council, Venemaa

Rahastus

Selle projekti läbiviimist finantseerib Interreg Läänemere Programm ja toetab Euroopa Liit.

Design and development by Soapbox.