Skip navigation

Säästva arengu programm

SEI Tallinna säästva arengu programmi tööks on säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide (strateegiad, arengukavad jm) koostamisse ja elluviimisesse, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine, samuti koolituste korraldamine riigi, kohaliku omavalitsuse ja mittetulundussektori teadlikkuse suurendamiseks.

Filter by:

Filter by:

375 Säästva arengu programm

/ 1 of 25 pages

SEI Tallinn would like to thank all its project partners and collaborators towards making the world a better and more sustainable place. Happy holiday season!

SEI Tallinn tänab oma projekti- ja koostööpartnereid, et töötame koos parema ja jätkusuutlikuma tuleviku nimel. Soovime kõike head uueks aastaks!