Skip navigation

Säästva arengu programm

SEI Tallinna säästva arengu programmi tööks on säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide (strateegiad, arengukavad jm) koostamisse ja elluviimisesse, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine, samuti koolituste korraldamine riigi, kohaliku omavalitsuse ja mittetulundussektori teadlikkuse suurendamiseks.

Filter by:

Filter by: